CORONAVIRUS (COVID-19) RESOURCE CENTER Read More

Maligayang bati sa bersiyong Tagalog ng Network of Care for Mental Health. Mangyaring klikan ang mga link sa kaliwa upang humanap ng impormasyon tungkol sa mga karaniwang kondisyong pangkaisipan. Malalaman din ninyo kung paano makakuha ng mga serbisyo sa inyong county ukol sa kalusugang pangkaisipan. Sana'y makatulong sa inyo ang impormasyon na ito.

Ang bersiyong Tagalog na ito ng Network of Care Web site ay dinebelop kasosyo ng California Institute for Mental Health.

Upang makausap ang isang tao sa inyong county tungkol sa mga serbisyo ukol sa kalusugang pangkaisipan, mangyaring tumawag sa sumusunod na numero ng telepono - (530)-822-7200.

Kung mayroon kayong emergency ukol sa kalusugan ng isip, mangyaring tumawag sa sumusunod na numero ng telepono - (530)-822-7200.